Thumbnail

Zápis detí do MŠ Opoj na šk. rok 2024/2025


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 06.05.-17.05.2024 PODĽA POKYNOV NIŽŠIE.

Žiadosti sa budú prijímať až v stanovenom termíne! Za porozumenie ďakujeme. 


Možnosti doručenia žiadosti: 

  • osobne, riaditeľke MŠ v stanovenom termíne, t.j.:

06.05.2024 – 10.05.2024 v čase od 11:00hod. –15:00hod,

13.05.2024 – 17.05.2024 v čase od 8:00hod. – 12:00hod.,

  • osobne, vhodiť do poštovej schránky na hlavnej bráne MŠ (06.05.2024 -17.05.2024),
  • poštou na adresu: Materská škola, Opoj 247, 919 32 (06.05.2024 -17.05.2024).

 

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Povinné náležitosti: 

  • Žiadosť o prijatie (zahŕňajúc: potvrdenie od lekára, ktoré bude obsahovať údaj o povinnom očkovaní) a Informačný list o dieťati (na interné účely MŠ). Tieto dokumenty nájdete v sekcii „Dokumenty – Na stiahnutie“. Poprípade si ich môžete vyzdvihnúť osobne v materskej škole.  MŠ však bude akceptovať akékoľvek iné formuláre žiadosti,
  • žiadosť musí obsahovať podpisy oboch zákonných zástupcov/rodičov (v prípade, 1. ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa taktiež doručí len jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ. Potrebné tlačivo nájdete rovnako na www stránke materskej školy : „Písomné vyhlásenie týkajúce sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní /toto je vhodné priniesť aj v prípade, že zákonní zástupcovia žijú v spoločnej domácnosti, nakoľko by im bolo doručené všetko duplicitne/ alebo 2. ak bol jednému z rodičov pozastavený výkon rodičovských práv, poprípade nie je schopný zo zdravotných dôvodov, čiže podpis druhého rodiča nie je možný z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok a jedná sa v najlepšom záujme dieťaťa, tak rodič doloží k žiadosti tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu).


PODMIENKY PRIJÍMANIA:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. Pri prijímaní musia byť dodržané zákonné podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona.

Princípy výchovy a vzdelávania - Zákon č. 245/2008 Z. z. :
Výchova a vzdelávanie v materskej škole sú s účinnosťou od 1. septembra 2023 založené aj na práve na prijatie na predprimárne vzdelávanie (deti, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.08.2024). Ustanovenie tohto práva má vplyv aj na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca si uplatní toto právo podaním žiadosti riaditeľovi spádovej MŠ.

Pri prijímaní detí na školský rok 2024/2025 sa bude postupovať nasledovne:

1. Prednostne sa budú prijímať deti, pre ktoré bude plnenie predprimárneho vzdelávania povinné s trvalým pobytom v obci ( jedná sa o deti, ktoré k 31.08. dovŕšia 5 rokov veku).

2. Deti, ktoré budú pokračovať v plnení PPV, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona.

3. Deti, pre ktoré bude plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a nemajú trvalý pobyt v obci.

4. Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie - reálne uplatnenie práva na školský rok 2024/2025 - deti, s trvalým pobytom v obci, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.08. 2024.

Až po prijatí všetkých týchto detí sa pristúpi k prijímaniu ostatných detí.

Kritériom pri prijímaní ostatných detí bude vek dieťaťa: 

- Deti, ktoré dovŕšia do 31.08. 2024 3 roky

- Výnimočne deti po dovŕšení dvoch rokov veku (ak je voľná kapacita a dieťa má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky, teda je primerane samostatné)

Ostatné podmienky a ďalšie zohľadňujúce faktory pri prijímaní detí: 

- deti s trvalým pobytom v obci.

Podmienky prijímania boli prerokované so zriaďovateľom materskej školy. 

Rozhodnutie Vám bude doručené najneskôr do 30.júna 2024.