Thumbnail

Zápis detí do MŠ Opoj na šk.rok 2022/2023

Riaditeľka MŠ Opoj oznamuje rodičom detí, že zápis do MŠ Opoj sa uskutoční v dňoch:

2. mája 2022 – 6. mája 2022 – osobne v čase od 10:30 do 15:30 v budove MŠ, pričom je treba priniesť vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE (Zahŕňajúc vyhlásenie ZZ + Potvrdenie od lekára) ako aj vyplnený INFORMAČNÝ LIST O DIEŤATI (pre interné účely MŠ)

alebo

2. mája 2022 – 13. mája 2022 – je možné vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE ako aj vyplnený INFORMAČNÝ LIST O DIEŤATI vhadzovať do schránky na hlavnej bráne MŠ, v obálke formát A4 + doložiť údaj o emailovej adrese aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa

alebo

2. mája 2022 – 13. mája 2022 - zaslať priamo poštou s rovnakými podmienkami na adresu materskej školy: Materská škola, Opoj 247, 919 32 Opoj.


Potrebné dokumenty (Žiadosť o prijatie (zahŕňajúc: Vyhlásenie ZZ+ Potvrdenie od lekára) a Informačný list o dieťati) nájdete na stránke www.msopoj.sk v sekcii „Dokumenty – Na stiahnutie“. MŠ bude akceptovať akékoľvek iné formuláre žiadosti.

Rozhodnutie Vám bude doručené najneskôr do 15.júna 2022. 

Počet miest je obmedzený kapacitou materskej školy. 


Kritériá prijatia dieťaťa: 

1. Legitímne kritérium najvyššieho rádu:

- prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

Pokiaľ po prijatí detí, ktoré spĺňajú bod 1 zostane voľné miesto, nastávajú kritéria bodu 2 a 3

2. Legitímne kritériá stredného rádu:

- vek dieťaťa (kritérium veku je kritériom legitímnym pre stanovenie poradia prihlásených detí), prijímajú sa deti od troch rokov veku

- individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod.), pričom riaditeľka MŠ môže spolupracovať aj s ÚPSVaR

3. Legitímne kritériá nižšieho rádu 

uprednostní sa dieťa s trvalým pobytom v obci

- uprednostní sa dieťa, ktoré malo opakovane podanú žiadosť