Thumbnail

Ospravedlnenie neprítomnosti detí

ZMENA V OSPRAVEDLŇOVANÍ NEPRÍTOMNOSTI DETÍ V MŠ

Platné od 25.11.2021

 

Deti s plnením povinného PV alebo PPV: ( Predškoláci )
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. ( bezpríznakové potvrdenie – tlačivo)

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy
z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom
vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to
za ospravedlnenú neprítomnosť;

 

Deti s NIE povinným vzdelávaním v MŠ: ( Nie predškoláci)
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.
pre Vás platí tlačivo o bezpríznakovosti.